Drukuj

Polityka prywatności Królewska sp. z o.o.

wprowadzona w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 

Informacje o uprawnieniach osób fizycznych dotyczących ich danych osobowych :

 

§ 8

Zapewnienie praw przy współadministrowaniu

§ 13

Prawo dostępu do danych osobowych

§ 14

Prawo do zmiany danych osobowych

§ 15

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

§ 16

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia danych osobowych

§ 17

Prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych

§ 18

Prawo do skargi na przetwarzanie danych

 

§ 1 Wprowadzenie

 

Celem wprowadzenia Polityki prywatności jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

§ 2 Dane osobowe i ich przetwarzanie

 

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 2. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 3. Królewska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 4. Królewska sp. z o.o. dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem

 

 1. adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania) – dokonując okresowego weryfikacji zakresu pozyskiwanych danych i zakresu ich przetwarzania,

 2. dostępu do danych – poprzez zastosowanie mechanizmów prawnych, fizycznych i logicznych, zabezpieczających ograniczenie dostępu, aktualizując każdorazowo upoważniony do przetwarzania danych personel,

 3. czasu przechowywania danych – poprzez weryfikację cyklu życia danych osobowych, wymogów prawnych co do przechowywania określonych kategorii danych i w konsekwencji podejmowanie decyzji co do usunięcia danych bądź ich poprawnej archiwizacji.

 

§ 3 Stosowanie polityki prywatności

 

 1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Królewska sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

 2. Zastosowanie niniejszego dokumentu dotyczy zarówno przypadków, w których Królewska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł.

 3. Realizując obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami wskazujemy pełne dane Królewska sp. z o.o. jako administratora danych osobowych:

 

a) Królewska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Królewska 7/11/4

 

b) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Tomasz Sikorski

 

§ 4 Podstawa prawna przetwarzania danych

 

 1. Zbierając, wykorzystując, udostępniając i w inny sposób przetwarzając informacje/dane o użytkowniku w celach opisanych w niniejszej polityce, Królewska sp. z o.o. działa w oparciu o następujące zasady prawne:

 

 1. Przetwarzanie następuje z konieczności przestrzegania zawartych umów, umów ramowych, porozumień we wszelkich dozwolonych prawem formach oraz o ile jest to niezbędne do świadczenia usług Królewska sp. z o.o..

 2. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika na przetwarzanie, którą może w każdej chwili odwołać,

 3. Przetwarzanie następuje z konieczności wywiązania się przez Królewska sp. z o.o. z obowiązku prawnego, wykonywania nakazu sądowego albo dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi,

 4. Przetwarzanie następuje w związku z potrzebami, koniecznością ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

 5. Przetwarzanie następuje, o ile to niezbędne, ze względu na ochronę interesu publicznego.

 6. Przetwarzanie następuje, o ile to niezbędne, dla ochrony uzasadnionych interesów Królewska sp. z o.o. lub osób trzecich.

 

 1. Wskazując w dokumentach jedną z powyższych ogólnych podstaw przetwarzania Królewska sp. z o.o. dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne, wskazując odpowiednio, zakres, konkretny przepis, umowę, porozumienie administracyjne, kategorie zdarzeń w których materializują się żywotne interesy, wskazując konkretny cel.

 

§ 5 System ochrony danych

 

System ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie składa się z następujących elementów:

 

1. Inwentaryzacja danych - Królewska sp. z o.o. dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów korzystania z danych, w tym:

a) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;

b) przypadków przetwarzania danych osób, których Królewska sp. z o.o. nie identyfikuje

c) przypadków przetwarzania danych dzieci;

d) profilowania;

e) współadministrowania danymi.

 

2. Podstawy prawne - Królewska sp. z o.o. zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych, w tym:

a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,

b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Królewska sp. z o.o. przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa.

 

3. Obsługa praw jednostki - Królewska sp. z o.o. spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

a) obowiązki informacyjne - Królewska sp. z o.o. przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;

b) możliwość wykonania żądań - Królewska sp. z o.o. weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;

c) obsługa żądań - Królewska sp. z o.o. zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane;

d) zawiadamianie o naruszeniach - Królewska sp. z o.o. stosuje procedury po zwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

 

4. Minimalizacja - Królewska sp. z o.o. posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:

a) zasady zarządzania adekwatnością danych;

b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;

 

5. Bezpieczeństwo - Królewska sp. z o.o. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych w tym

a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii

b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;

d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych - zarządza incydentami,

 

6. Przetwarzający - Królewska sp. z o.o. posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Przedsiębiorstwa, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

 

7. Eksport danych - Królewska sp. z o.o. posiada zasady weryfikacji, czy Królewska sp. z o.o. nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

 

8. Privacy by design - Królewska sp. z o.o. zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Królewska sp. z o.o. uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

 

10. Przetwarzanie transgraniczne - Królewska sp. z o.o. posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

 

§ 6 Rodzaje przetwarzanych danych

 1. Królewska sp. z o.o. w szczególności przetwarza takie dane osobowe, niebędące danymi szczególnymi jak m.in.:

 1. imię i nazwisko;

 2. inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/ komórkowy;

 1. dane o tym, gdzie klient się znajduje (lokalizacja);

 2. identyfikator internetowy (adres IP);

 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 4. numer REGON;

 5. numer i seria dowodu osobistego/paszportu, data wydania dowodu osobistego/paszportu, data ważności dowodu osobistego/paszportu;

 1. inne dane konieczne dla oferowania produktów lub usług przez Królewska sp. z o.o..

 

 1. W określonych sytuacjach Królewska sp. z o.o. przetwarza dane szczególne ujawniające dane dotyczące zdrowia tej osoby.

 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, przez Królewska sp. z o.o. możliwe jest tylko, jeżeli :

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu przetwarzania tych danych

 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 

c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

 

d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;

 

e) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;

 

f) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

 

g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 

h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;

 

i) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

 

j) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą

 

4. Przetwarzanie danych małoletnich poniżej lat 16 odbywa się jedynie za zgodą osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad małoletnim.

 

§ 7 Sposoby pozyskiwania danych

 

Królewska sp. z o.o. przetwarza dane przekazane przez osoby, których dane dotyczą w ramach formularzy, umów, maili, wniosków lub pism oraz wszelkich dokumentów złożonych w formie papierowej lub elektronicznej, a także dane przekazane Królewska sp. z o.o. przez innych administratorów danych lub które Królewska sp. z o.o. pozyskał z ogólnie dostępnych, jawnych baz danych.

 

§ 8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 2. Królewska sp. z o.o. korzysta z profilowania jedynie z powodu, celu i konieczności zapewnienia

 1. przestrzegania zawartych umów, umów ramowych, porozumień we wszelkich dozwolonych prawem formach oraz o ile jest to niezbędne do świadczenia usług Królewska sp. z o.o.,

 2. na podstawie zgody użytkownika na przetwarzanie, którą może w każdej chwili odwołać,

 3. wywiązania się przez Królewska sp. z o.o. z obowiązku prawnego, wykonywania nakazu sądowego albo dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi,

 4. w związku z potrzebami, koniecznością ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innych osób,

 5. o ile to niezbędne, ze względu na ochronę interesu publicznego,

 6. o ile to niezbędne, dla ochrony uzasadnionych interesów Królewska sp. z o.o. lub osób trzecich.

 

§ 9 Współadministrowanie

 

Królewska sp. z o.o. identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym dokumencie dla administrowania danymi.

 

§ 10 Cookies i logi dostępowe w serwisach internetowych

 

 1. W ograniczonym zakresie Królewska sp. z o.o. może zbierać i wykorzystywać informacje o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. W ograniczonym zakresie Królewska sp. z o.o. może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej obsługiwanej przez Królewska sp. z o.o. - http://www.krolewskastomatologia.pl.

 3. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. 

 4. Kategorie plików cookies :

 

 1. niezbędne do działania serwisu, służące do:

  1. utrzymanie sesji użytkownika;

  2. zapisanie stanu sesji użytkownika;

  3. zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

 2. ułatwiające korzystanie z serwisu:

  1. zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

  2. przywrócenie sesji użytkownika

  3. zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w serwisie;

  4. sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

 3. wykorzystywane przez podmioty trzecie w następujących celach:

  1. monitorowanie ruchu na stronach WWW;

  2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;

  3. potrzebne do analizy korzystania z serwisów;

  4. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

  5. wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

 

 1. Podmioty, o których mowa w lit. c) ustępu poprzedzającego to, na dzień wejścia w życie Polityki Prywatności : Business Sense Agencja SEM sp. z o. o. sp. k., ul. Górczewska 137, 01 – 549 Warszawa, KRS: 0000339578, NIP: 5242605063, REGON: 14095684 oraz podmioty, którym przetwarzanie w/w danych powierza na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Królewska sp. z o.o. informuje, że zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany jest nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

 3. Królewska sp. z o.o. informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

§ 11 Bezpieczeństwo

 

 1. Królewska sp. z o.o. zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Królewska sp. z o.o..

 2. Królewska sp. z o.o. przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

  1. Królewska sp. z o.o. zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania — wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych,

  2. Królewska sp. z o.o. kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają,

  3. Królewska sp. z o.o. przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Królewska sp. z o.o. analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,

  4. Królewska sp. z o.o.ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Królewska sp. z o.o. ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:

   1. pseudonimizacja,

   2. szyfrowanie danych osobowych,

   3. inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

   4. środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

 3. Królewska sp. z o.o. dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

 4. Królewska sp. z o.o.stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Królewska sp. z o.o..

 5. Królewska sp. z o.o. stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

 6. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Królewska sp. z o.o. i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Królewska sp. z o.o. dla tych obszarów.

 7. Królewska sp. z o.o. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Królewska sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

 8. Królewska sp. z o.o. dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

 

§ 12 Prawo dostępu do danych osobowych

 

 

§ 14 Prawo do zmiany danych osobowych

 

 1. Osoby fizyczne mają prawo zmiany, modyfikacji lub aktualizacji danych, które Królewska sp. z o.o. przechowuje jako administrator danych.

 2. Realizacja tego prawa może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości mailowej z żądaniem na adres 'Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.'

 

§ 15 Prawo do wycofania zgody

 

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.

 2. Królewska sp. z o.o. informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w co najmniej tak łatwy sposób, w jaki zgody udzielono.

 

 1. W braku odmiennej informacji, realizacja tego prawa może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości mailowej z żądaniem na adres 'Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.'

 

§ 16 Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

 1. Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

 2. Osoba fizyczna ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 

 

 1. Osoby fizyczne, której dane dotyczą, mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 

 

§ 17 Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

 

 

chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne:

 

 

§ 18 Eksport danych

 

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Królewska sp. z o.o. okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

 

§ 18 Kontakt. Prawo do skargi do organu nadzorczego

 

 

Królewska sp. z o.o. Łodzi, ul. Królewska 7/11/4

 

 

§ 19 Postanowienia końcowe